Q10-funktionen

Hur mycket ändras reaktionshastigheten k när temperaturen sänks med 10 oC?. Enligt Arrheniusfunktionen gäller:

Låt oss undersöka hur hur kvoten k1/k2 påverkas när temperaturen höjs från T1 till T2:

vi logaritmerar:

Vi antar en aktiveringsenergi på 50 kJ. Hur fortare går reaktionen då vid 30 oC jämfört med 20 oC?

Reaktionshastigheten är ungefär dubbel så stor vid 30 oC jämfört med 20 oC. Detta stämmer ganska väl för temperaturer mellan ca. 5 och 40 oC om aktiveringsenergin är ungefär 50 kJ. 

På denna bakgrund har det utvecklats van't Hoffs regel, eller Q10-funktionen, som den ofta benäms i biologiska sammanhang. Denna funktion är mera lätthanterlig och beskriver raktionshastigheten (r) relativ till hastigheten vid en referenstemperatur (Tref). Funktionen presenteras ofta i formen:

där Q10 är faktorn, med vilken hastigheten höjs när T ökar med 10 oC. Q10-faktorer mellan 2 och 3 är vanligast förekommande för biologiska processer. Under ca 5 oC används ofta andra funktioner för att beskriva temperaturberoendet av biologiska processer.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.