Kemisk jämvikt

En kemisk förening strävar alltid mot jämvikt med andra former av sig själv. Till exempel befinner sig vatten som vätska i kemisk jämvikt med sina dissocierade joner:

H2O H+ + OH-

Tänk på att även vid jämvikt dissocierar H2O hela tiden till H+ + OH- och tvärtom. Men processen in båda riktningar sker lika snabbt. Detta kallas för dynamisk jämvikt.

Vid vattenytor eller regndroppar sker det också jämviktsreaktioner mellan vattnets gas- och vätskefaser

H2O H2O(g)

Jämviktskonstant
Jämvikten mellan reaktanter och produkter i en kemisk process beskrivs med en jämviktskonstant som anger hur mycket av varje sort som finns vid jämvikt:
aA + bB cC + dD
Jämviktskonstanten Keq definineras som:

      [C]c [D]d
Keq = ---------
      [A]a [B]b   

där [ ] indicerar koncentrationer.

För vatten, H2O H+ + OH-, är jämviktskonstanten:

      [H+] [OH-]
Keq = ----------
        [H2O]   

Koncentrationen av vatten i lösning är konstant och uttrycket förenklas därför till:
Kw = (55.56 M)*Keq = [H+] [OH-]. (M står för mol)
där Kw är vattnets dissociationskonstant som vid rumstemperatur är lika med 1.00x10-14. Koncentrationen av både [H+] och [OH-] är därför 1.00x10-7 M. Avjoniserad vatten har alltså pH 7.

Kom ihåg
1. Produkten står alltid ovanför bråkstrecket

2. Lösta ämnen uttrycks i koncentrationer, gasformiga ämnen som partialtryck

3. Exponenterna motsvarar de stökiometriska koefficienterna

4. Fasta ämnen och lösningsmedel tas ej med i beräkningen

Till exempel:

Zn (s) + 2 H+(aq) Zn2+(aq) + H2 (g)

PH2 [Zn2+]
K = -----------
       [H+]2

Mer om jämvikt och löslighet
www.chem.sc.edu/goode/C112Web/CH14NF/index.htm

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.