Kirchhoffs lag

Säger att en kropps emissionförmåga för varje våglängd, e(l ), är lika stor som dess absorptionförmåga vid samma våglängd a(l ):

e(l )=a(l )

För svarta kroppar gäller e(l )=a(l )=1. I verkligheten är både e(l ) och a(l )<1. För många kroppsytor (mark, vatten, vegetation, snö etc.) ligger dock värden ganska nära 1 (mellan 0.90 och 0,98) inom det våglängsintervall som är intressanta ur meteorologisk synpunkt. Notera dock Kirchhoffs Lag gäller för en specifik våglängd. Den sammanlagda effekten av alla våglängder i ett spektrum blir då e.

Stefan Boltzmans lag för verkliga kroppar måste alltså modiefieras och blir:

RE = es T4

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.