Övning - gaslagen

1. Vad blir paritialtrycket för koldioxid i luften om dess halt är 0,035 vol%. Lufttrycket nära jordytan är 1 amtmosfär = (101,3 kPa).

Lösning:
PCO2V=n T och PVCO2V=n T

vilket ger

PCO2V=PVCO2

eller

PCO2=PVCO2/V

Insättning av aktuella värden ger

Partialtrycket av koldioxid i luften är ca 35,5 Pa

2. Cementframställning (CaO) bidrar till växthuseffekten. Hur stor volym koldioxid utvecklas vid 101.3 kPa och 500 oC vid upphettning av 1,000 kg (kalksten) kalciumkabonat? 

Lösning:
Reaktionformel: CaCO3(s) > CaO(s) + CO2(g)

Vid upphettning av 1 mol kalciumkarbonat utvecklas 1 mol koldioxid. Efersom molvikten av CaCO3 (40,08 + 12,01 + 3*16,00) är 100,09 och den av CO2är (12,01 + 16,00 +16,00=) 44,01 g/mol (molvikterna hittar du i det periodiska systemet), så utvecklas det av 1000 g CaCO3 439,7 g CO2

439,7 g CO2 motsvaras av 439,7/44,01= av 9,991 mol CO2. Enligt gaslagen upptar 9,991 mol CO2 vid 500 oC en volym av

V=ni T/Pi
V=9,991 mol * 8,314 J mol-1 K-1 *226.85 K/101300 Pa = 0.1860 m3.
Kommer du ihåg hur J och Pa är definerade? J = Nm ; Pa = N/m2
Hur räknar man om oC till Kelvin, K?

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.