Radioaktivt sönderfall

Radioaktivt material faller sönder med en viss karakteristisk hastighet. Sönderfallet kan beskrivas med:

som betyder att förändringen av massan M över tiden t är relativ till den befintliga massan konstant - eller annorlunda uttryckt: Den relativa sönderfallhastigheten är konstant och beskrivs av ett parametervärde, k.

För beskriva massan explicit som funktion av tiden, integrerar man differentialekvationen ovan.

lnM = -kt +

lnM = e-kt+c

M(t) = e-kt ec

Om vi kallar den initiala massan av isotopen för M0 så kan vi bestämma integrationskonstanten ec:

M(0 )= M0 = e-k0 ec = ec

alltså:

M(t) = M0 e-kt

Halveringstiden är den tid det tar tills hälften av isotopen har fallit sönder. Om det initialt fanns en enhet istoper så finns det efter halveringstiden 0.5 enheter kvar.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.