Redoxpotential

Betrakta delreaktionen

O2(g) + 4H+ + 4e- Û  2H2O

Vänsterledet (O2(g) + 4H+) kallas för oxform (den oxiderade formen) och högerledet (2H2O) kallas redform (den reducerade formen). Tillsammans utgör de ett redoxpar. Elektronpotentialen som består mellan dessa par kallas för redoxpotential. För det generella redoxparet

ox + ne- Û  red

kan redoxpotentialen (E) räknas ut enligt Nernsts formel

där  är den allmänna gaskonstanten (8,3143 J mol-1 K-1)

T är den absoluta temperaturen (K)

F är Faradays konstant (96 487 J mol-1Volt-1)

E° är en konstant som kallas normalpotential och är definierad som den redoxpotential redoxparet har vid 25° C, vanlig atmosfärstryck (1 atm = 101,3 kPa) samt när alla ingående komponenter i ox- och redform har aktiviteten 1. E° är specifik för varje redoxpar (kan slås upp i kemiska tabeller).

E° går ej att mäta direkt, som nämnt tidigare. Det som går att mäta är skillnaden i potential mellan två redoxpar. Man har därför bestämt sig för ett redoxpar som man jämför alla andra redoxpar med:

Definition: E° för redoxparet 2H+ + 2e- Û  H2(g)

Därmed blir E° -värden inte absoluta utan relativa till redoxparet H+/H2.

För de två redoxparen CO2/glukos och O2/H2O blir uttrycken

Det är skillnaden E1-E2 som driver processen eftersom naturen strävar efter att utjämna potentialskillnader.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.