Stökiometri - redoxförlopp

När antalet laddningar skiljer mellan den vänstra och högra sidan, så föreligger ett redoxförlopp, som innebär att laddningar avges/upptas. 

Hur skriver man då formlerna? 

Om du följer schemat (steg 1-7) nedan så är det ganska lätt. När man blandar kopparpulver i en nitratlösning så oxideras koppar och nitrat reduceras:

Cu(s) + NO3- > Cu2+ + NO(g)

1. Dela upp redoxreaktionen i delförloppen:

a) Cu(s) > Cu2+    (oxidation) 

b) NO3- > NO(g)  (reduktion) 

2. Balansera alla atomslag utom O och H (behövs inte här)

3. Balansera O med H2

a) behövs ej

b) NO3- > NO(g) + 2H2

4. Balansera H med H+

a) behövs ej

b) NO3- + 4H+> NO(g) + 2H2

5. Balansera laddningarna med e- (elektroner)

a) Cu(s) > Cu2+  +2e-

b) NO3- + 4H+ +3e-> NO(g) + 2 H2

6. Varje delförlopp mulipliceras med lämplig faktor, så att båda förloppen får samma antal e-. Delförloppen adderas och uttrycket förenklas så långt som möjligt.

a) 3Cu(s) > 3Cu2+  +6e-

b) 2NO3- + 8H+ +6e-> 2NO(g) + 4H2

7. Addera a och b och förenkla uttrycket så långt som möjligt

a) 3Cu(s) + 2NO3- + 8H+ > 3Cu2+ + 2NO(g) + 4H2

8. Sker reaktionen i alkalisk miljö adderas OH- till båda leden, så att H+ bildar H2O. För man H2O i både vänster och höger led, subtraherar man så många H2O från båda leden att H2O kvarstår i högst ett av dem. I vårt exempel antar vi sur miljö.

Övningar

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.