atmosf.gif (1203 bytes)

Atmosfären är ett gashölje kring jordklotet.

earth.jpg (4886 bytes)

(NASA Photo/Earth - Pacific Ocean) 

Dess sammansättning är i stort sett lika överallt  bortsett från den växlande mängden vattenånga och föroreningar. Huvudbeståndsdelarna är kväve (78 %), syre (21 %) och ädelgaser (ca 1 %), medan ytterligare gaser ingår i mycket låga halter. (Tabell Luftens sammansättning). 

Det sker ett ständigt utbyte av energi och materia mellan atmosfären och andra sfärer.

Koldioxiden är betydelsefull för atmosfärens strålningsbalans fast den utgör bara 0,035% av den totala gasmängden. Av den infallande solstrålningen återkastar jorden ca 30 % långvågig värmestrålning mot rymden. En ökad andel av denna värmestrålning absorberas i våra dagar av atmosfärens vattenånga, koldioxid och ozon. Resultatet blir en s k växthuseffekt, som alltså skulle kunna leda till en långsiktig temperaturstegring på jorden.

Atmosfärens temperatur, sammansättning samt kemiska och elektriska egenskaper ändras med höjden över jordytan, något som föranlett en indelning av lufthavet i olika skikt.

Atmosfärens sammansättning påverkar och påverkas av livet.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.