Energibalansen vid markytan

Enligt termodyanamikens lagar finns det alltid en strävan att utjämna energidifferenser mellan två tillstånd. För markytan är det likaså. Så fort det finns för mycket eller för lite energi i angränsande ytor (atmosfär, marken) så kommer energi att flöda tills skillnaderna har utjämnats. Summan av energitermerna i markytans energibalans skall vara noll.

Rn + H + LE + qh + PS + M = 0

Rn = nettostrålingen vid markytan

H = förnimbart värmeflöde

LE = Energi som åtgår för avdunstning (latent värmeflöde)

qh = Uppvärmning/avkylning av marken

PS = Energi som åtgår för fotosyntes

M = lagring av energi i luft, biomassa mm.

Nettostrålningen (Rn) är normalt den största termen i energibalansen och något förenklat kan man säga att den utgör energin som finns tillgänglig att fördela mellan de andra komponenterna.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.