Relativ luftfuktighet

Luftens relativa fuktighet(ha) är det mest änvända fuktighetsmåttet men kanske också det mest missförstådda.

ha=100 ea/es

ea = vattenångans tryck i luften

es = luftens mättnadsångtryck

Missförståndet beror på att ha inte säger något om den absoluta fuktigheten eftersom ha är temperaturberoende, vilket betyder att samma värde för ha betyder olika absolut fuktighet vid olika temperaturer.

För temperaturer (T) över 0 gäller Tetens ekvation (se figuren):

vid 25 oC kan luften hålla mer än 5 gånger så mycket vatten som vid 0 oC.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.