Atmosfärens sammansättning

(beståndsdel, volymprocent)
Kväve 78,084 Metan 0,00014
Syre 20,946 Krypton 0,000114
Argon 0,934 Dikväveoxid 0,00005
Koldioxid 0,035 Väte (atomärt) 0,00005
Neon 0,0018 Ozon 0,00001
Helium 0,000524 Xenon 0,00001

 

I de flesta praktiska sammanhang avses de fyra huvudbeståndsdelar (kväve, syre, argon och koldioxid) vilkas oföränderliga andelar tillsammans omfattar 99,997 volymprocent av atmosfären. Dock har koldioxiden långsamt ökat, som man antar främst till följd av den omfattande förbränning av fossila bränslen som äger rum i våra dagar. Således beräknas halten koldioxid ha stigit från 260-295 ppm omkr. 1880 till dagens ca. 350 ppm (ppm = parts per million).

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.