Vart har allt kol tagit vägen?

I fotosyntesens mörkerreaktion omvandlas koldioxid till organiska föreningar

CO2 + H2O -> organiskt kol + O2

Men det finns en process som går åt motsatt håll: respiration

Organisk kol + O2 -> CO2 + H2O

Nettoeffekten blir noll om båda processer sker samtidigt och med samma hastighet! Uppenbarligen har fotosyntesen varit större än nedbrytningen under jordens historia. Detta är fallet om kolföreningarna har hamnat på ställen där det ont om syrgas och därför hämmat respirationen, dvs. nedbrytningen av organiskt material.

Detta sker idag i våta marker och syrefattiga sjö- och havsbottnar. Historiskt har mycket kol lagrats in under karbontiden. Det är dessa fossila kolföreningar (kol, gas, olja) som vi håller på att förbruka och därmed börjar vi återgå till en situation där koldioxidhalten i atmosfären ökar. Detta kan leda till att atmosfären blir varmare (växthuseffekt).

  • Läs mera om hur syrgas-halten har förändrats över tiden på jorden!
  • En ganska stor mängd av kolföreningar finns också i marken. Det är främst rester efter växter som ej helt har hunnits brytas ner.
  • Hur mycket kol finns det - och var finns det kol (siffror).

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.