Växthuseffekten

Jordens atmosfär fungerar ungefär som ett växthus. Om inte atmosfären fanns skulle medeltemperaturen vid jordytan vara ca -18 grader Celsius. Istället är medeltemperaturen omkring +15 grader.

Koldioxid, metan, vattenånga och andra så kallade växthusgaser fångar upp en del av den solvärme som reflekteras av jordytan och hindrar värmen från att stråla ut i rymden.

Den naturliga växthuseffekten förstärks av luftföroreningar. Den gas som framför allt bidrar till växthuseffekten är koldioxid. De stora mängder koldioxid som tillförs atmosfären från andra källor än naturliga processer kommer framför allt från förbränning av fossila bränslen: kol, olja och naturgas. Nedhuggning av skogar, främst i tropiska områden, kan också öka koldioxidhalten i atmosfären, eftersom träd och andra gröna växter tar upp koldioxid ur luften för sin fotosyntes. Dränering av våtmarker och andra förändringar i markanvändningen har också bidragit till att öka tillförseln av koldioxid till atmosfären. Bilarnas katalysatorer har tyvärr ingen effekt på koldioxidutsläppen från trafiken.

Vad kan hända? Vad måste göras?

Studera den globala kolcykeln lite närmare

linkstreck.gif (924 bytes)

Växthuseffekt för nybörjare: http://www.whrc.org/Globalwarming/warmingearth.htm

Global Warming Is Happening
www.enviroweb.org/edf/ishappening/ishappening_frameset.html

Climate of 1998, Annual Review Extreme Events of 1998
www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/research/1998/ann/extremes98.html

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.