Växtcellen och dess delar

Kloroplasten

Klicka i bilden och undersök kloroplastens delar (tylakoider, grana).

Kloroplasterna består av ett inre och ett yttre membran (hölje). I kloroplasterna finns det tylakoider som ligger staplade på varandra som mynt.  Dessa staplar kallas för grana.
I tylakoiderna finns klorofyllet. Runt om tylakoiderna finns en vätska som kallas för stroma. Också hos de bakterier som fotosyntetiserar försiggår processen i ett membransystem i cellerna. Viktigast i denna grupp är de blågröna algerna, även kallade cyanobakterier, som liksom växterna producerar syre. Övriga fotosyntetiserande bakterier avger inte syrgas, och då används inte heller vatten i reaktionerna. Fotosyntesen förlöper i två åtskilda delreaktioner. I den första, ljusreaktionen, som sker i tylakoiderna, ombildas solenergi i för cellen användbar form, ATP, och dessutom binds väteatomer (från t ex vatten) till en vätebärare. I den andra, mörkerreaktionen, som sker i stroma, tas koldioxid upp i assimilationen samtidigt som socker bildas, medan energibäraren ATP och väteatomer förbrukas.

linkstreck.gif (924 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.