Betarnäringskedjan

I en barrskog och åkermarken konsumeras endast ca 1% av växtproduktionen ovan mark av betande djur (allt ifrån insekter till älgar). För rotproduktionen är andelen ännu lägre.

På en afrikansk savann med hela faunan av stora vilda betesdjur går ca 3% av växtproduktionen till betarna, 80% tas om hand av mikroorganismer, och 12% av markdjur. Resten går upp i rök vid brand.

Naturbetesmark hamnar i detta avseende någonstans mellan savannen och åkermarken.

I terrestra ekosystem går den största delen av energin igenom detritusnäringskedjan. I havet däremot är det betarnäringskedan som konsumerar den största delen av primärproduktionen.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.