Ekosystemet

Ett ekosystem utgörs av ett livssamhälle jämte den icke-levande (abiotiska) miljö detta lever i. Ett finns ett flertal olika akvatiska och terrestra (på land) ekosystem som karakteriserar livet på jorden. 

I ett ekosystem svarar primärproducenterna (på land huvudsakligen de gröna växterna) för all produktion av organisk substans. Växterna äts av växtätande djur, primärkonsumenter, vilka i sin tur äts av rovdjur, sekundärkonsumenter, osv. Vi får på detta sätt en näringskedja, som kan omfatta ända upp till fem, sex led. Varje sådant led utgör en trofisk nivå. I varje övergång mellan "trofiska" nivåer tas endast ca 10% av energin upp av nästa nivå och resten förloras som värme. Beroende på förhållandet mellan producenterna och konsumenterna kan olika sk. ”energipyramider” bildas.

Om näringskedjan blir förgrenad och mer komplicerad, vilket oftast är fallet, talar man om en näringsväv. Konsumenterna brukar delas upp i betare (som livnär sig på levande växter) och detritusätare, vilka livnär sig på döda djur och växter samt exkrementer. Genom och inom ekosystemet går på detta sätt ett flöde av substanser och energi. Vid studier av ekosystem är det ofta av vikt att kunna bestämma dessa flödens storlek. 

Är det bara växter som kallas för primärproducenter?

linkstreck.gif (924 bytes)

Läs mera om de terrestra ekosystemen (som ofta kallas för biomer)http://www.runet.edu/~swoodwar/CLASSES/GEOG235/biomes/intro.html 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.