Näringsväv

I den systemekologiska forskningen studerar man ofta kolflöden mellan olika trofiska nivåer.

Klicka i bilden för att ta reda på de olika organismernas (växternas och djurens) roll i ekosystemet!

Kolflöden kan användas som ekvivalent till energi eftersom både kol- och energiinnehållet i organiskt material är tämligen konstant. Allt kol är inte av samma kvalitet för organismer som utnyttjar det, dvs energiinnehållet i organiskt material skiljer en del (t ex. med ungefär faktor två mellan ved och fett). Om man räknar med ett genomsnittlig energiinnehåll på 21 MJ per kg biomassa och en kolkoncentration i biomassan av 45% så hamnar man ganska rätt. Även förekomsten av andra grundämnen som t ex kväve och fosfor är viktig, men denna övning fokuserar på energi.

Genom att studera kolets kretslopp i ett ekosystem kan vi kvantitativt beskriva trofiska relationer i  ekosystemet. Vi får reda på vilka organismgrupper som står för de största flödena. Den viktigaste egenskapen hos organismerna är i detta sammanhang deras förmåga att utnyttja (=effektivitet) kolet/energin i det organiska materialet. Heterotrofa organismer är beroende av organiskt material till sin energiförsörjning. En del av C i ’maten’ (konsumtion, K) används till respiration (R), en del används till tillväxt och reproduktion (produktion; P) och en del utsöndras som osmältbara rester (exkretion, E). Förhållandet mellan R, P och E skiljer sig mellan arterna. Om vi antar att alla organismer befinner sig i dynamisk jämvikt, dvs. deras biomassa förändras ej mellan åren, så gäller K=R+P+E och kvoterna R/K, E/K och P/K visar andelen av det konsumerade kolet som används till R, E och P.

Det kan också vara av intresse att veta om mängden kol i ekosystemet ökar eller minskar – en aktuell fråga i samband med växthuseffekten.

Studera näringsvävet i marken: Ett exempel ifrån jordbruksmark.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.