Naturens principiella uppbyggnad

Hur organismer samspelar med varandra och med miljön undersöker man inom ekologin. Man skiljer mellan biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer när man undersöker ekosystem.

I alla ekosystem måste vissa funktioner uppfyllas för att systemet skall fungera. Det måste finnas producenter (autotrofa organismer) och konsumenter (heterotrofa organismer).

Skulle det inte räcka med enbart producenter? Heterotrofa organismer ingår t.ex. i  betesnäringskedjan.

Döda växtdelar som faller till marken (förna) blir föda åt detritusätarna, dvs svampar maskar och bakterier.

detriti.jpg (290141 bytes)
Fig. 3, 4, 5 (åkermark)
Bild 6. Foodbweb ÅE därifrån länkar till markdjuren

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.