Ökenspridning och uppodling


Geologiskt sett är de nuvarande öknarna mycket "unga". Delar av södra Sahara kan vara endast några tusen år gamla. Variationer i klimat och havsströmmar kan helt ändra deras karaktär och läge. Människan kan också själv direkt medverka till att områden med relativt rik växtlighet övergår i öken. Vegetationstäckta områden, där växtligheten binder myllan och håller kvar fuktigheten i jorden, kan genom stark kreatursbetning och trampning utsättas för erosionens krafter. Förutom överbetning brukar tre andra ökenspridande faktorer anges: överodling, bränning av vegetationen och insamlandet av ved till bränsle. Resultatet av alla dessa aktiviteter blir att vind och vatten får möjlighet att avlägsna det tunna mullagret. En annan aktuell orsak till ökenspridning är försaltning av konstbevattnade jordar p g a otillräcklig dränering. Irak och Pakistan är två länder som drabbats hårt av försaltning, med stora årliga förluster av bördig jord.

Å andra sidan har människan möjlighet att förvandla öken och halvöken till bördig, odlad jord. Marken urlakas inte eftersom nederbörden är så obetydlig, och de mineralämnen och närsalter som ansamlas i ökenjordarna kan bidra till goda skördar om man lyckas lösa bevattningsproblemet. Stora ökenområden i t ex USA, Mexico, Egypten, f.d. Sovjetunionen och Främre Asien konstbevattnas numera, och torröknarna får anses utgöra en viss reserv som odlingsbar mark.
Frånvaron av vatten i öknarna gör att vissa vattenlösliga mineraler, t ex koksalt, borax, gips, samt nitrater och fosfater, kan ansamlas i väldiga mängder; öknen övergår i saltöken. I regel är dessa fyndigheter lättbrutna om man bara kan lösa transport- och vattenförsörjningsproblemen.

Man använder numera begreppet ökenspridning (desertifikation) för att beteckna den gradvisa tillväxt genom markförstöring, främst förorsakad av mänsklig överexploatering och torrår, som karakteriserar flertalet av världens torrområden. Det lever inalles 600-700 milj människor inom jordens torrområden, och av dessa bor 50-70 milj i zoner hotade av svår ökenspridning. Till de svårast utsatta områdena hör det bälte av länder som befinner sig närmast söder om Sahara, Sahelområdet, och som drabbades av svåra svält- och torrkatastrofer åren 1968-73 samt 1980-85.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.