Primärproducenter

I terrestra ekosystem (på land) är växterna de viktigaste primärproducenter. I havet är det algerna som producerar mest. Det finns även blågröna alger eller cyanobakterier i havet, sötvatten och i de översta milimetrarna i marken som primärproducenter. Dessutom finns det bakterier som är primärproducenter.

En vanlig term som används inom biologin istället för primärprocenter är autotrofa organismer.

Autotrof betyder att organismen klarar sig på enbart den kemiska och fysiska omvärlden och kan bygga upp sin organisk substans ur denna. Exempelvis bygger växterna upp sin biomassa av koldioxid, vatten och växtnäring.

Man skiljer mellan fotoautotrofa organismer vilka såsom växter och alger använder sig av ljusenergi till sin energiförsörjning. Vissa bakterier kan använda sig av kemisk energi bunden i oorganiska föreningar och kallas därför för kemoautotrofa. Gemensamt för båda fotoautotrofer och kemoautotrofer är att de använder sig av koldioxid som byggmaterial.

Exempel för kemoautotrofer är nitrifikationsbakterier, järn- och svavelbakterier. Dessa organismer får sin energi genom att oxidera ammonium, tvåvärd järn eller elementär svavel.

Motsvarande brukar konsumenter ofta kallas för heterotrofa organismer, dvs. de är beroende av organisk material som energikälla. Människan är exempelvis heterotrof.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.