Hur fylls markvätskan på med P? 

Markens fosfortillstånd bestäms långsiktigt av mineralvittringen. I det korta perspektivet (växtens perspektiv) bestämmer mängden adsorbtivt bunden fosfor koncentrationen i marken. Med adsorbtivt bunden fosfor menas P som inte är kovalent bunden i mineral utan sitter på ytor som har en positiv ytladdning och attraherar därför P-anjonen. Det finns olika modeller som beskriver kvantitativt förhållandet mellan adsorbtivt bundet P och P i marklösning. Två ofta använda modeller är de mycket kända adsorbtionsisotermer av Henry Freundlich och Irvin Langmuir.

I bergrunden förekommer ca. 95% av all fosfor som apatit. Apatit har den ungefärliga kemiska formen Ca10(X)2(PO4)6

där X kan vara F-, Cl-, OH- eller CO3-.

Lösligheten av apatit är låg (pKa=114.6)

När en jordmån bildas på bergrund så vittrar mineral, såsom apatit - kationer vaskas ur och pH i markvätskan sjunker. Eftersom markens naturliga vittring av apatit eller andra sekundär bildade fosforföreningar går för långsamt för att leverera tillräkligt mycket av detta viktiga växtnäringsämne för dagens jordbruksgrödor, gödslar lantbrukarna med organiska gödselmedel som innehåller organiskt bundet fosfor eller med mineralgödsel (P-handelsgödsel). Men bara en del av det tillförda P i gödselmedel är tillgänglig för växterna.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.