Adsorptionsisotherm

Freundlichs och Langmuirs modeller beskriver adsorptionen av t.ex. på partikelytor.

Freundlichs modell

där Pad/m mängden adsoberad P per gram jord, Plösn är koncentrationen i markvätskan och k och n är parametrar som varierar med t.ex. jordart.

Langmuirs modell

där Pad/m och Plösn är definerade som ovan, Pad,max är den mängden som maximalt kan adsorberas och kL är en konstant som kan relateras till bindningsenergin.

Uppgift:
För ett jordprov har parametrarna i de både modellerna ovan experimentellt bestämts.
Freundlichs modell: k=500, n=3.
Langmuir: Pad,max = 500; kL = 8

Beräkna mängden adorberat P enligt dessa båda modeller om P koncentrationen i markvätskan är 0.2 ppm och plotta funktionerna.

Lösning:
Freundlichs modell:
log Pad/m = log 500 + 1/3 log 0.2
log Pad/m = 2.70 –1/3 0.699 = 2.467
Pad/m = 293 mg/kg jord

Langmuir:
Pad/m = 8* 0.2* 500/(1+8* 0.2) = 800/2.6 = 308 mg/kg jord

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.