Markens bördighet

En jord är bördig om den ger hög skörd och säkra skördar från år till år av för jorden ifråga lämpliga grödor.

Det finns i Sverige en officiell klassificering av åkermarken (skala 1-10). Men den grundar sig på åkerns ekonomiska avkastningsvärde. Det rör sig inte enbart om markens bördighet utan även om läget i landet (klimatet).

Bördigheten bestäms av mineralens vittringsbenägenhet, markens textur och struktur, innehåll av växtnäringsämnen, mängden organiskt material, genomluftningen, vattengenomsläpplighet och dränering. En bördig mark skall helst vara stenfri, lättbrukad och ge god bärighet för fordon.

Bördigheten måste ses i relation till grödan. Styvare jordar (lerjordar) passar bra för höstvete och sockerbetor, lättare jordar (sandiga jordar) bättre för råg och potatis. Frihet från markburna nematod-, svamp- och virussjukdomar är också en viktig faktor - men den är oftast relaterad mer till klimatet än till marken per se.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.