Är jordbruksmarken död?

Nej, inte alls.

Man kan säga att vikten av alla daggmaskar per area är lika stor som vikten av de kor man kan försörja på motsvarande yta.

I ett hektar (10 000 m2) gräsmark finns det ca 500 kg daggmaskar (färskvikt), 25 kg nematoder, tusenfotingar, spindeldjur och insekter, 250 kg urdjur. Mikroorganismernas vikt är betydligt större. Man fann 15 ton svamphyfer och 7 ton bakterier i ett vallförsök i Uppland.

I stråsäd är djurantalet i regel lägre än i gräsmark. Detta gäller framför allt kvalster, hoppstjärtar och makrofauna. Många av dessa är beroende av förnalager som bildas i fleråriga grödor och är känsliga för plöjning och övrig jordbearbetning.

Gödsling ökar antalet markdjur. Organiska gödselmedel (stallgödsel, torv etc.) är ju mat åt saprofager. Gödsling med mineralgödsel (handelsgödsel) har samma effekt eftersom gödslingen stimulerar växtproduktionen och ökar därmed också tillgången av mat för markdjuren. Höga givor av gödsel (både stallgödsel och mineralgödsel) kan dock skada djuren lokalt genom höga slatkoncentrationer eller höga koncentrationer av ammoniak.

 

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.