Erosion

Nedbrytning och borttransport av berg och jord. De eroderande krafterna verkar i två steg. Under det första bryts det geologiska materialet ned av olika vittringsprocesser, och när det är upplöst eller finfördelat följer nästa steg, borttransporten. Erosionen bryter sönder marken och sänker landytan. Om den får verka ostört återstår endast en golvplan yta, som mycket svagt höjer sig över havsytans nivå. Erosionen verkar också under havsytan och omskapar och utjämnar havsbottnarna.

Det finns olika typer av erosion. Man brukar prata om:

  • Kemisk vittring verkar genom att surt vatten eller andra lösningsmedel fräter på berggrunden, sänker ytan och förstorar småsprickor till gap och grottor. Sådana vittringsformer kallas karstbildningar. Ett växttäcke påskyndar den kemiska vittringen genom humussyror.
  • Mekanisk vittring sker på många sätt. Vid frostsprängning sönderstyckas berget genom att vattnet i sprickorna fryser till is, som kilar sönder stenen. Frostsprängningen är mycket effektiv på platser där temperaturen under lång tid pendlar kring fryspunkten.
  • Saltsprängning. I torra och varma områden t.ex öknar, utfälls saltkristaller från det vatten som finns i berggrundssprickorna. Denna process är lika effektiv som frostsprängning.
  • Solsprängning sker genom att det marknära berget utvidgas mitt på dagen, varvid det spricker upp i förhållande till det kalla berget längre ned i marken. Olika mineral och bergarter absorberar värme olika mycket och utvidgas också olika mycket i ytskiktet, med solsprängning som följd.
  • Mest effektiv är vattenerosion, eftersom vattnet också transporterar bort lössprängt material och blottar färskt material för naturens påverkan. Rinnande vatten eroderar i sig, särskilt när det strömmar fort eller är surt, men effektivare blir erosionen när det rinnande vattnet innehåller uppslammade sand- och gruspartiklar. Erosionen är då en mekanisk blästring av underlaget. Ju snabbare vattnet rinner, desto större partiklar kan det föra med sig. Vid en öppen klippkust i storm eller invid en brusande kanjonälv på våren vittnar de runda stenarnas rasslande om kraften i den mekaniska erosionen. Vinderosion är effektiv när vinden är stark nog att föra med sig sandkorn.
    Skruvande ismassor eroderar kraftigt utmed floder, sjöar och hav, men ännu effektivare är glaciärer och inlandsisar. Vid iserosion är det inte bara isen själv som polerar underlaget, den plockar med sig sand, grus, stenar och block från underlaget med vilka den räfflar det hårdaste underlag och river med sig stora sjok.
  • Vinderosion förkommer främst på sandig jordar eller på torra organogena jordar som är vegetationsfria. 

Om vinderosion:
www.weru.ksu.edu/

Vad kan man göra åt erosionen
www.agric.gov.ab.ca/agdex/500/72000003.html

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.