Experiment - bastitrering för att bestämma kalkbehov

Åkermark kalkas regelbundet för att höja markens pH. Den mängd Ca(OH)2 som åtgår för att höja pH till ett visst värde kan användas som ett mått på jordens innehåll av sura katjoner. Detta mått benäms jordens titrerbara aciditet och kan användas för att beräkna kalkbehovet. 

Du behöver 

  • en pH-mätare (eller åtminstone indikatorpapper)
  • 10 bägare
  • kalciumhydroxid

Väg in 10 portioner av ca. 4 g finjord i var sin glasbägare. Tillsätt 10 ml destillerad vatten. Rör om ordentligt och vänta en stund. Bestäm pH genom att nedföra glaselektroden i den mer eller mindre klara vätskan ovanför bottensedimentet. Om din jord har ett pH-värde över 7 så bor du antagligen i ett kalkrikt område. Din jord behöver då förståss inte kalkas. 

Tillbered en mättad (ca. 0.04 N) kalciumhydroxidlösning, Ca(OH)2. Den exakta koncentrationen kan bestämmas genom titrering med HCl.

Till den först bägaren tillsätter du 2 ml av hyrdoxidlösningen, 4 ml till nästa ......och 20 ml till tionende bägaren. Rör om noga och vänta ett tag. Mät pH igen.

Beräkna nu mängden kalk som behövs för att att kalka upp ett hektar mark till 20 cm djup till pH 7. Om din jord är en mineraljord med inte alltför hög mullhalt, så kan du anta att skrymddensiteten är 1.2 g/cm3. I de flest fall (där det ursprungliga pH-värdet låg mellan 5 och 6) borde resultatet hamna på några ton Ca(OH)2.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.