Fosfor (P)

Fosfor
Fosfor är ett essentiellt näringsämne för alla organismer. I en vuxen människas kropp finns det ca 0.5 kg P i till främst benstomme (85%) som Ca-fosfat salt (hydroxiapatit). Resterade P finns främst i DNA, RNA, ATP, i cellmembraner som huvudsakligen består av fosfolipider och som cofaktor till en rad enzymer.

Upptag av P i växter
Växterna tar upp P som mono- eller divalent anjon H2PO4- (vid lågt pH) eller HPO42- (vid högt pH). Vilken valens orothofosfaten har i marklösningen styrs av markens pH. Formerna H3PO4 eller PO43- förekommer bara i mycket små koncentrationer under de rådande pH-värden i marken.

Hur mycket P behöver växterna.
Fosforkoncentrationen är i regel högst i växternas reproduktiva organ. Eftersom det är främst de som vi använder som föda, så är P-exporten ifrån marken ganska stor. För de flesta jordbruksgrödor ligger den på 10-30 kg P per ha och år. Men för några grödor (t.ex. luzern) kan den vara så högt som 60 kg ha-1 år-1.

Organiska former
Den exakta kemiska formen av det organiskt bundna P i marken är svår att bestämma. En stor del (10-60%) av organiskt bunden P förekommer som inositol P. Inositol är en 6-ring av C-atomer och till varje C-atom kan en fosfatgrupp vara bunden.

Växupptaget av P sker främst genom diffusion eftersom massflödet räcker inte till för P-försörjningen. Förrådet i markvätskan kan försörja en växt bara i timmar eller dagar. Fosfat måste hela tiden fyllas på av den adsorptivt bundna forsforn.

Hur fylls markvätskan på med P?

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.