Hur bildas marken?

Mark bildas genom vittring av berg eller lösa avlagringar.

Värme och frost leder till sprickor, vatten löser ut ämnen ur partiklarna som sedan förflyttas med vattnet till djupare markskikt där de fälls ut igen. Detta förändrar markskiktens egenskaper. 

Lavar, mossor och tåliga kärlväxter hjälper till att påskynda vittringen. När vittringen har pågått ett tag så kan mera krävande kärlväxter slå rot. Växterna försurar marken genom andning och upptag av växtnäring.

Växtresterna förmultnar och blandas med jordpartiklarna.

Det lösa jordlagret växer och blir hemmet för fler och fler växt- och djurarter ovan- och under markytan. Jordlagret kan också växa genom att partiklar transporteras dit med vind, vatten och is, eller minska genom erosion.

Framförallt är det följande fem faktorer som viktiga för åt vilket håll ett jordmån utvecklas:

  • modermaterial
  • klimat
  • organismer
  • relief/topografi
  • tid

Vill du lära dig mera om markmineralens ursprung?

linkstreck.gif (924 bytes)

 

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.