Hur mäta kolhalten?

Hur kan vi då överhuvudtaget mäta kolhalten för ett större område (t.ex. en åker)

Vi måste ta många prover som är representativa för området. Man blandar alla prover väl och analyserar kolhalten i blandningen. Ju flera delprover man har tagit ju mera tillförlitlig blir mätvärdet. I vetenskapliga sammanhang nöjer man sig dock oftast inte med ett värde. Man vill oftast också få ett mått på variationen av kolhalten inom området. För att få ett sådant mått måste man analysera delproverna var för sig. Därefter beräknar man medelvärde (som borde vara lika med det som mättes i sammelprovet ovan). Ett spridningsmått som ofta används för att kvantifiera spridningen är standardavvikelse eller varians.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.