Infiltration

Markens infiltrationsförmåga, dvs. hur mycket vatten den kan 'svälja' per tidsenhet, beror i första hand på markens texturen. Infiltrationsförmågan är större i en sandjord än i lerjord. 

Om infiltrationsförmågan är mindra än regnintensiteten så bildas ytvatten på marken som rinnar av på markytan till närmaste dike.

Vattnet hittar alltid den lättaste vägen neråt. Driven av sin egen tyngd infilterar den genom sprickor eller maskgånger. Vattnet sugs också in i och hålls kvar av mindre markporer p.g.a. kapillärkraften.

Experiment infiltration

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.