Jordarter

I Sverige använder vi ofta följande, av Ekströms (1953) införda jordartklassificering:

Ekström G (1953): Åkermarkens matjordstyper. - I: Atlas över Sverige, nr 63-64. Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Stockholm.

1. Mineraljordar

A. Sorterade (sedimentjordar)

  Avkortning % ler
Lerfria - svagt leriga jordar svl <5
Leriga jordar l 5-15
Lättleror LL 15-25
Mellanleror ML 25-40
Styva leror SL 40-60
Mycket styva leror MSL >60
Gyttjeleror, <6% organisk substans gL -

B. Osorterade (Moräner)

  Avkortning % ler
Svagt leriga moränjordar svl Mä <5
Leriga moränjordar l Mä 5-15
Moränlättleror Mä LL 15-25
Moränmellanleror Mä ML 25-40
Styva moränleror Mä SL >40

2. Organogena jordar (Humusjordar)

A. Gyttjejordar

  Avkortning % organisk substans
Lergyttjor lG 6-40
Gyttjor G >40

B. Dyjordar

  Dy >40

C. Torvjordar

  Avkortning % organisk substans
Kärrtorv Kt >40
Mossetorv (Högmossar) Mt >40

Matjordar indelas med avseende på mineralsubstansen som ovan och med hänsyn till mullhalten på följande sätt:

  Avkortning % organiskt substans
Mullfattiga mineraljordar mf <2
Något mullhaltiga mineraljordar nmh 2-3
Måttligt mullhaltiga mineraljordar mmh 3-6
Mullrika mineraljordar mr 6-12
Mycket mullrika mineraljordar mkt mr 12-20
Mineralblandade mulljordar

t.ex. sandiga mulljordar

leriga mulljordar

 

sa M

l M

20-40
Mulljordar M >40

Vilka mullhalter finns i svensk åkermark?

Uppgift:
En sedimentjord innehåller 20% ler och 10% organiskt substans. Hur betecknas den (avkortad):

Svar: mr LL

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.