Calcium (Ca)

Calcium finns i mineral i marken. Så länge det finns kalkaltiga mineral hålls pH i det neutrala området. När kalken är bortvittrad så sjunker markens pH. Jordbruksmark men även vissa sjöar och skogar kalkas för att höja pH - som har flera positiva effekter på marken. Kalksten används vanligen (men också bränd kalk eller dolomit) för att neutralisera sura joner som tillförs marken (försurning):

CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + H2CO3  

Kalkningens verkan på marken:

1. Syra joner blir neutraliserade - även sådana som vid mycket lågt pH kan bli toxiska för växter (Al, Mn)

2. Marken anrikas med Ca-joner - ett växtnäringsämne

3. pH stiger och därmed ändras löslighetsförhållanden för många växtnäringsämnen (mest till det positiva).

4. Mineralvittringen bromsas upp.

5. Mineralisering av organisk material kan öka.

6. Nitrifiaktionen kan öka - kan leda till ökad N-läckage.

7. Utsläpp av CO2 ökar eftersom  H2CO3 = H2O  + CO2

8. Markens struktur förbättras

9. Växttillgängliheten av fosfor höjs.

Marken försuras av naturliga skäl och av luftföroreningar.

Experiment kalkbehov

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.