De viktigaste kväveprocesserna

Det organiska materialet i marken bryts ner av markorganismerna. Kolet i det organiska materialet respireras bort som koldioxid och kvävet (N-org, liksom andra näringsämnen) frigörs som ammonium (NH4+). Processen kallas för mineralisation eller ammonifikation. Om det finns tillräkligt med syre i marken så oxideras ammonium ganska snart till nitrat (NO3-). Denna process (nitrifikation) utförs av bakterier som klarar sin energiförsöjning på detta sättet. Är det däremot ont om syre i marken (till exempel om marken är för blöt) så nitrifieras inget eller bara lite ammonium. Nitrit (NO2-) som är en mellanstegsprodukt kan också tidvis ackumuleras. Samtidigt avtar också nedbrytningshastigheten av det organiska materialet. Både ammonium och nitrat kan tas upp av växter eller mikroorganismer (immobilisation).

Om det bildade nitratet hamnar i syrefattiga områden (genom transport med vatten eller genom diffusion), så kan det reduceras till kvävgas (N2) eller lustgas (N2O) om det finns energirik organisk material tillgänglig. Denna process (denitrifikation) utförs också av bakterier. De bildade gaserna lämnar marken, men fångas in igen av kvävefixerande bakterier (till exempel de med klöverrötter i symbios levande Rhizobium-bakterierna). Kvävefixering kan också ske genom industriella metoder (framställning av handelsgödsel där omvandlar luftens kvävgas till växttilgängliga former).

I ett naturligt ekosystem rådar tidvis jämvikt mellan tillförsel av kväve (N-fixering, deposition av ammoniak, NH3, och kväveoxider , NOx) och bortförsel (denitrifikation, kväveläckage, dvs. bortförsel av kväve med vattnet). Genom männsklig aktivitet höjs dock kvävetillförseln till ekosystemen genom deposition av ammoniak (ifrån djurstaller) och kväveoxider (främst ifrån förbränningsmotorer) och genom gödsling. Detta leder till högre produktion men också till större förluster till omgvingen (N-läckage).

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.