Levnadssätt

Markdjuren är djur som bor i marken permanent eller som vistas där ibland.

Till de permanenta markdjuren som vistas hela livet i jorden hör protozoer, nematoder, kvalster, hoppstjärtar, tusenfotingar, enchytraeider och daggmaskar.

Vissa insekter, mollusker, spindlar mfl. tillbringar viloperioden i marken. De upptar där ingen föda och bidrar inte till ämnesomsättningen i marken.

En annan grupp är de insketer som undergår en del av sin utveckling i marken. Hit hör många flug-, mygg- och skalbaggslarver vilka i marken upptar den mesta födan under sin levnad. De reporduktiva stadierna vistas de ovanför markytan.

Starkare knutna till marken är de djur, främst insekter, som vistas där under alla utvecklingsfaser men gör utflykter upp i luften för att para sig eller sprida till nya lokaler (t.ex. myror).

Djurens habitat (adress) i marken är antingen i markvattnet eller i markluften.
De stora i luften, de små i vattnet

Markvattenfaunan: Protozoer, nematoder, rotatorier, tardigrader och enchytraeider.

Markluftfauna: Kvalster, hoppsjärtar samt övriga arthropoder inom mesofaunan.

Djurens förekomst förändras med djupet i markprofilen

Vissa är bundna till förna- och humusskiktet i profilens översta centimetrar. I en plöjd åkermark är detta skikt mycket tunnt och följaktligen är de arter som hör dit sällsynta i ett stråsädsfält. Andra arter förekommer djupare i marken. Dessa saknar ofta pigment och ögon. De är också små eftersom hålrummen i marken är i regel trängre ju längre ner i profilen man kommer. De är oftast känsliga för uttorkning.

Med avseende på födöval kan markdjuren liksom andra djur indelas i:

Predatorer (rovdjur och djurparasiter)

Växtätare (konsumenter av levande växtvävnad)

Saprofager (konsumenter på dött växt- och djurmaterial)

Mikrobätare (främst svamp- och bakterieätare)

Allätare (växlande föda pga. tillgågen)

Med avseende på förflyttning kan man urskilja en grupp (makrofauna) som gräver sig genom jorden av egen kraft. Hit för bl.a. daggmaskar, vissa skalbaggar och tusenfotingar samt de vertbrater som finns i marken (t.ex. mullvad).

Mikro- och mesofaunan är hänvisad till det befintliga porsystemt i marken för sin förflyttning.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.