Markluft

Markluften är viktigt för alla djur som lever i markens porsystem. Växtrötterna och de flesta organismer i marken behöver andas syre. När O2 förbrukas i markvätskan måste den fyllas på ifrån markluften som i sin tur får syrgas ifrån atmosfären genom diffusion. Det är viktigt att en stor yta markluft står i kontakt med markvätskan för att säkerställa syreförsörjningen. Eftersom syrediffusionen sker 10 000 gånger långsmare i vatten än i luft tar syret slut om marken är vattenmättad och all syrgas måste diffundera ifrån markytan i markvattnet.

På grund av markrespiration är syrekoncentrationen i markluften lägre och CO2-koncentrationen högre än i atmosfären.

Vid jämn temperatur är markluften vanligen nära mättad med vattenånga. Vid avkylning av marken kan vattenånga kondenseras, varvid betydande värmemängder avges vilka motverkar vidare avkylning. Vi uppvärmning avdunstar äter vatten och binder värme.

Markluften står i kontakt med markvattnet och atmosfären. Det inställer sig kemiska jämvikter mellan växtnäringsämnenas vätske- och gasfaser (t.ex. NH4+ - NH3(aq) - NH3(g) eller CO2(g) - CO2(aq) - H2CO3). Gasernas vattenlöslighet avtar med temperaturen och ökar med trycket (repetera allmäna gaslagen). Till exempel löses dubbelt så mycket CO2 vid 0 ° C jämfört med vid 20 ° C. Flöden kan gå åt olika håll beroende på skillnader i koncentrationer. Mikroorganismer kan också bidra till utbytet av ämnen mellan mark och atmosfär genom redoxprocesser (dvs. oxidation och reduktion) av växtnäringsämnen. Till exempel kan kvävefixerande bakterier reducera kvävgas (N2) och binda in den i organisk material. Denitrifikationsbakterier kan reducera nitrat till kvävgas eller lustgas (N2O).

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.