Markorganismer

I alla terrestra (d v s land-) ekosystem tas största delen av den producerade växtbiomassan om hand av nedbrytarnäringskedjan, medan en mindre del konsumeras i form av levande växtbiomassa i den så kallade betarnäringskedjan (som inkluderar människors och husdjurens konsumtion). Aktörerna i nedbrytarnäringskedjan är markorganismer. De delas in i

Under nedbrytningsprocessen tillgodogör sig organismerna energirikt organiskt material i förnan för att driva de egna livsprocesserna. Bakterier och svampar (framför allt algsvampar och sporsäckssvampar) är de viktigaste organismgrupper för nedbrytningen. 

Svamparnas underjordiskt förgrenade system av trådlika hyfer är av speciell betydelse i barrskogsmark. Svampar och bakterier tjänar som föda åt kvalster, hoppstjärtar, amöbor, rundmaskar m fl, som i sin tur äts av jordlöpare, enkelfotingar och rovkvalster.

Större markdjur som till exempel daggmaskar förbättrar genom sitt ätande och grävande genomluftningen och omblandningen av jorden. 

De minsta organismerna - rundmaskar, amöbor, gisselorganismer m fl - lever tillsammans med bakterierna i den vattenfilm som omsluter markpartiklarna.

rovlerande.jpg (14456 bytes)
Vill du rovkvalstret i 3-D?

Fotogalleri: Markdjur

linkstreck.gif (924 bytes)

 

Läs mera om mikroorganismers roll i ekosystemet:

http://www.pbs.org/opb/intimatestrangers/index.html

http://www.microbe.org/index.html

Mikroorganismernas zoo:
http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/zoo/zdmain.html

Bestämningsnyckel för insekter: http://www.insect-world.com/main/orders-key.html#key

 

TillbakaCopyright © 199
9-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.