Marktemperatur

Temperatur är viktig för allt liv. Tänk bara på det snäva temperaturintervallet som vår egen kropp behöver för att fungera väl. Ursaken till detta är att vissa enzymer har snäva temperaturintervall där de fungerar. Samma sak gäller för växter och djur som är anpassade till den miljön de lever i. 

Även för markoganismerna är temperaturen en viktig faktor. Ju högre temperatur - ju bättre trivs de i regel (inom vissa gränser förståss). Detta är en grundregel som gäller för alla kemiska reaktioner.

I figuren nedan visas hur lufttemperaturen i genomsnitt varierar över året i Uppsala (30-års medelvärden):

De gröna trianglarna är uppmätta måndadsmedeltemperaturer och den blåa kurvan är en cos-funktion som ofta används för att beskriva temperaturdynamiken över året:

där Tl,medel är året medeltemperatur, Tl,amp är årsmedeltemperaturens amplitud, t är tiden (dagar efter 1.Jan) och tf är fasförskjutningen, dvs. dagen där temperaturen har sitt minimum. 

Uppgift: Beräkna årsmedeltemperaturen i Uppsala om (enl. figuren ovan):Tl,amp = 10,5; tf =22 och T(90)=1,5.

Svar: Tl,medel =5,6 oC

Temperaturen i marken är dock inte samma som den i luften. Dagliga och årliga temperaturförändringar bromsas upp i marken. När marken värms upp på våren så är det först de övre skikten som måste värmas. Ju djupare man kommer i marken ju mindre är amplituden i den årliga temperaturdynamiken och mera förskjuts sommarens temperaturtoppar. På större djup kan det vara t.o.m. varmare på vintern än det är på sommaren. Detta fenomen kan beskrivas matematiskt genom att  dämpa amplituden och öka på fasförskjutningen. Funktionen för marktemperaturen beror förutom på tiden även på djupet (z) i marken:

där d är en parameter som bestämmer styrkan på dämpningen. I verkligheten är d en funktion av markens vattenhalt och textur - men detta skall vi inte gå in på här. Om vi sätter in ett konstant värde för d så ser en ideal temperaturprofil i marken se ut som i figuren nedan. Oberservara att amplituden släcks ut vid ett visst djup där markens temperatur är nästan lik med årsmedeltemperaturen under hela året. Observera att temperaturmaximum på 8 dm djup infräffar kring den 1. november.

Undersök hur marktemperaturen styr nedbrytningshastigheten i marken.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.