Markvatten

Marken kan hålla en viss mängd vatten. Hur mycket bestäms främst  av dess textur. Markvattenförrådet fylls på av nederbörd som infiltrerar i marken. Förrådet töms genom avdunstning direkt från markytan eller ifrån växterna. Om vattenmagsinet i marken är fylld och nederbörden överstiger avdunstningen, så stiger grundvattnet och det rinner mera i diken och bäckar. Vid kraftiga regn eller när marken är frusen kan marken inte svälja allt vatten. Det bildas ytvatten. En del av ytvattnet kan då avrinna på ytan (fast markvattenmagasinet eventuellt inte är helt fylld) och en del av ytvattnet kan infiltrera i marken vid ett senare tillfälle.

Bara en del av vattnet i marken växttillgänglig.

Markvattnet är också en utspädd lösning av oorganiska ämnen (främst växtnäringsämnen) och organiska föreningar (främst joniserade) som vanligen utfyller markens finare porsystem.

linkstreck.gif (924 bytes)

 

Markvattnet är en viktig del i den globala vattencykeln http://wwwga.usgs.gov/edu/mearth.html

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.