Massflöde

Med massflöde i marken menas transporten med vattnet. När växtrötterna suger upp vatten så följer det med de ämnen som finns lösta i markvätskan.

När vi vet hur mycket vatten en växt tar upp och känner till concentrationen av ett ämn i marklösningen så kan vi beräkna andelen som kan levereras via massflöde.

Massflödet kan beskrivas med Darcy's lag

Ett realistiskt exempel:
En växt behöver 300 g vatten (transpiration) för att producera 1 g torrvikt av växtbiomassa som innehåller 0.25% P. Om markvätskans fosforkoncentration är 0.15 mg /liter, hur stor är då andelen av fosforbehovet som tillförställs via massflöde?

Svar:

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.