Markens organiska beståndsdelar

Den största delen av markens organiska material är dött organiskt material och består till en mindre del av färsk förna (färska växtrester och nyligen dötta djur och mikroorganismer). Den största delen av det döda organiska materialet utgörs dock av mer eller mindre stabiliserad material (humus).

Det döda organiska materialet förekommer som partiklar eller bildar en hinna på mineralstrukturer. En mindre del är löst i markvattnet. Detta organiska materialet utgör ”mat” för organismerna i marken. När dessa ”äter” på det organiska materialet så växer de, men en stor del bryts ner (mineraliseras) till enkla beståndsdelar (CO2, NH4, K, Ca etc.).

De levande organismer som finns i marken är: 

De utgör dock i regel bara en liten andel av markens organiska material. 

 

Du kan själv i ett experiment visa att det finns liv i marken!

Organiskt material kan åldersbestämmas!

Vilka element består organiskt material av?

linkstreck.gif (924 bytes)

Mängden organisk material skiljer sig mellan biomer: http://www.runet.edu/~swoodwar/CLASSES/GEOG235/biomes/intro.html

Fossilt kol:
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.