Primära mineral

Kvarts
SiO2. Hårt, fettglänsande, ofta mjölkvitt, genomlysande, mycket vanlig mineral. Härrör från graniter, gnejser, porfyrer, leptider, kvarsiter, sandstenar, glimmerskiffrar m.fl. av våra vanliga bergarter.

Fältspater
Kalifältspat (vanligen mikroklin och ortoklas). KAlSi3O8. Ganska hårt, oftast rödaktig, men även vitt eller grått mineral. Härrör från graniter, gnejser m.fl.

Plagioklasserien: Blandningsserie av albit (natriumfältspat, NaAlSiO3) och anortit (kalciumfältspat, CaAl2Si2O8). Liknar kalifältspat men är vanligen vita eller gråa. De albitrika blandningarna är svårvittrade och härrör ur samma bergarter som kalifältspat. De anortitrika utgör huvudbesåndsdelar i bergarterna diabas, basalt och grönstenar (diorit, gabbro, hyperit, amfiobolit). Dessa är mera lättvittrade.

Glimmer
Muskovit, kaliumglimmer eller ljus glimmer, är ett kaliumaluminiumsilikat, KSi3Al3O10(OH)2. Mycket vanligt i Sverige. Hög resistens mot vittring med viktig kaliumkälla.

Biotit, magnesiumglimmer eller mörk glimmer, är ett magnesiumjärnsilikat KAl3(Mg,Fe)3Si3O10(OH)2. Lättvittrande, mjuka, elastiska bladiga mineral. Biotit är allmänst förekommande i gnejsar och graniter. Viktig kaliumkälla.

Hornblände eller augit. Två stora medelhårda Mg-Fe-Ca-silikat, Ca2Al2Mg2Fe3Si6O22(OH)2. Huvudbeståndsdelar i grönstenar. Hornblände finns även i många graniter och gnejser. Tämligen lättvittrande Mg-källa.

Pyrit, svavelkis, FeS2, och järnsulfid, FeS. Är vanlig i vattendränkta marker. FeS2 ingår i mycket små mängder i många bergarter.

linkstreck.gif (924 bytes)

Hur bildas mineraler
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html

Mineralogi
http://web.wt.net/~daba/Mineral/

Geologiska tidsålder
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html

Istider
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.