Textur

Textur är ett fackuttryck för proportionen av partiklar med olika diametrar, dvs. hur många sand-, mo-, mjäla- och lerpartiklar jorden består av. Texturen påverkar många jordegenskaper såsom katjonbytekapaciteten, specifika markytan, vattenhållandeförmåga, vattenflöden och aggregeringen av markpartiklarna (markens struktur). En bra struktur gynnar växterna eftersom rötterna har lättare att komma fram i marken.

Man brukar dela in mineralkornen i olika storleksklasser. Indelningen i storleksklasser sker enligt konvention och skiljer sig lite mellan olika länder. I Sverige använder vi oss av en indelning enligt Albert Attenberg (1908). I naturliga jordarter förekommer alltid blandningar av partikelstorlekar. Man benämner en jordart efter den storleksklassen som sätter sin huvudprägel på jorden, t.ex. mjälig mo, lerig sand.

Internationellt har man kommit överens att kalla mjäla för silt, mo för fine sand och sand för coarse sand. I det amerikanska systemet drar man gränsen mellan silt och fine sand vid 0,05 mm. 

Hur mäter man texturen?

linkstreck.gif (924 bytes)

I följande länk kan du se hur man namger jordarter beroende på andelen sand, silt och clay (ler): http://149.152.32.5/Plant_Physiology/Schedule.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.