Växtnäring

Marken är ett skafferi för växtnäringsämnen. En bördig mark har ett stort förråd av växtnäring. Växtnäringen finns

  • som beståndsdelar i markens primära mineralpartiklar.
  • som beståndsdelar i sekundära mineralstrukturer (mest lermineral) eller i amorfa föreningar (t.ex. oxider, karbonater)
  • som joner på partikelytor (organiska och oorganiska) bundna av elektriska krafter
  • bundna (kovalent eller som komplex) i organiska föreningar (växtrester, mullämnen, markorganismer)

Som växtnäring brukar man beteckna alla ämnen som växterna behöver för att bygga upp sin biomassa. Byggstenarna C, O och H som tas upp ifrån luften eller vattnet utgör tillsammans i regel över 90% av växtbiomassan. Resterande element utgörs främst av kväve, kalium, kalcium och fosfor som tas upp ifrån marken. Dessa element är ofta begränsande för tillväxten. Därför är NPK-gödselmedel (NPK: kväve, fosfor och kalium) vanliga i jord- och trädgårdsbruk.  

Växterna kan i regel inte ta upp växtnäringen direkt ifrån förråden. Växterna kan bara ta upp växtnäring som är löst i vatten. Markvätskan svarar därför för leveransen av näringsämnen till växterna. I markvätskan finns växtnäringen löst som elektriskt laddade partiklar, joner, vilka växten byter till sig och tar upp.   

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.