Ytvatten

Om markens porer är helt fyllda med vatten kan ytvatten uppstå. Yvatten kan också uppstå vid häftigt regn när regnets intensitet överstiger markens infiltrationsförmåga. Även vid snösmältning på tjälad mark kan ytvatten samlas och avrinna på markytan. När vattnet har rört sig till ett svårgenomträngligt underlag, benämns det grundvatten. Det vilar ofta på bergrunden och rinner fram enligt bergrundens topografi och de nedre jordlagrens beskaffenhet. En del av detta ytliga grundvattent söker sig emellertid ner i bergrundens spricksystem, som på större djup alltid är vattenförande.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.