Bruka eller förbruka

Hej!

I det här materialet hittar Du färdiga lektionsförslag, där centrala begrepp inom ekologi och miljövård belyses med exempel från jord- och skogsbruket. Materialet som utgörs av lärarhandledningar, elevhäften och overheadbilder, går att använda på ett flexibelt sätt utifrån dina egna önskemål. Lektionsförslagen är testade i gymnasieskolan och faktagranskade av experter
vid Lantbruksuniversitet. De pedagogiska idéerna som materialet bygger på har belönats av Skolverket. Materialet är både elevaktiverande och högaktuellt. Några av lektionsunderlagen är anpassade till de yrkesförberedande programmen.


Information till läraren
Pärmens innehåll är som ett ”smörgåsbord” där de olika delarna kan kompletteras och användas på olika sätt. I kapitel 1, Till Läraren, får Du tips.

Elev och lärarmaterial

Kapitel 2. Naturligt jord och skogsbruk, finns det?
Hur skiljer sig jord- och skogsbrukets ekosystem från de naturliga ekosystemen och skulle man kunna odla på naturens villkor?
Lämpat för studieförberedande program.
Ekosystem: Balanser, Biologisk mångfald, Kretslopp, Produktion

Kapitel 3. Har vi mat imorgon?
För att klara den framtida matförsörjningen måste jordbruket bli uthålligt. Det måste följa kretsloppsprincipens fyra villkor.
Lämpat för studieförberedande program.
Uthållig produktion: kretsloppsprincipen, lagerresurser, förnybara resurser, biologisk mångfald

Kapitel 4. Bruka eller förbruka?
Ju mer vi minskar oljeberoendet desto mer beroende blir vi av skogens produkter. Hur ska vi få ett uthålligt skogsbruk? Även här behandlas kretsloppsprincipens fyra villkor.
Lämpat för studieförberedande program.
Uthållig produktion: kretsloppsprincipen, lagerresurser, förnybara resurser,  biologisk mångfald

Kapitel 5. Hur mycket jord behöver vi?
Kan både Du och grisen försörjas på den lilla jordbiten? Genom ett målande exempel får eleverna diskutera marken som resurs för livsmedelsförsörjningen. 
Lämpat för yrkesförberedande program.
Naturresurs: marken, energiförluster i näringskedjan

Kapitel 6. Kretslopp mellan stad och land?
Med fosfor och som exempel diskuteras materialflöden mellan stad och land. Hur kan vi alla hjälpas åt att minska användningen av fosfor i form av handelsgödsel? 
Lämpat för yrkesförberedande program.
Kretslopp: fosfor, grundämne, kemisk förening

Overheadbilder

Kapitel 7. Overheadbilder till samtliga lektioner.


Sveriges Lantbruksuniversitet utvecklar kunskapen om biologiska naturresurser och människans hållbara nyttjande av dessa. Det sker genom forskning, utbildning, information och fortlöpande miljöanalys. Huvudområdena är jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, trädgårdsbruk, veterinärmedicin, husdjursvetenskap, livsmedelsproduktion och livsmedelskvalitet.

Lantbruksuniversitetet har 3 500 anställda och 3 000 studenter på arbetsplatser och studieorter över hela Sverige. Ultuna i Uppsala är den största orten. Andra huvudorter är Alnarp, Skara och Umeå.

I produktionen av detta material har följande personer medverkat:
projektledare, statskonsulent Ingela Hallberg
redaktör och huvudförfattare, konsulent Solweig Wall Ellström
medförfattare, universitetsadjunkt Billy Ederlöf
illustrationer, Bo Furugren och Kim Gutekunst
grafisk form, Jonas Pertorft

Materialet är framställt med stöd från Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Skogen i skolan, Sveriges bönders Skolkontakt och Skolverket.

© Sveriges Lantbruksuniversitet 1995

Överfört i mars 2000 till .PDF-format för publicering på Internet av Magnus Torssell, Datapedagogiskt Forum, SLU.
Postadress: Box 7057, 750 07 UPPSALA 
Tel: 018 - 67 30 20, 67 30 21, Fax: 018 - 67 30 23 
e-post: dpf@slu.se

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.