Ljusreaktionen

I tylakoiden sker ljusreaktionen, där ljus fångas in med en klorofyllantenn som överför ljusets energi till ett reaktionscentrum (fotosystem II). Här delas vatten upp i syrgas, protoner och elektroner. Protonerna samlas inuti tylakoiden där de används för att omvandla ADP (adenosindifosfat, se nedan) till det energirika ATP (adenosintrifosfat) som pumpas ut i stromat. Elektronerna skickas vidare till cytokromkomplexet. Där pumpas ännu fler protoner in i tylakoiden. Från cytokromkomplexet skickas även elektroner till nästa reaktionscentrum (fotosystem I). Elektronerna tillsammans med protoner och bildar NADPH som också det pumpas ut till stromat.

Ljusreaktionen inleds med att ljusenergi infångas av ett antennkomplex bestående av flera hundra klorofyllmolekyler organiserade i membranbundna proteiner. Energin leds vidare till ett reaktionscentrum, som innehåller två klorofyllmolekyler i en speciell struktur. Här lyfts en elektron i taget upp till ett högre energitillstånd och passerar sedan via ett antal komponenter i membranet, elektrontransportkedjan, för att - i det enklare fallet - återvända till reaktionscentrumet. På sin väg driver elektronen en förflyttning av vätejoner (protoner, H+) från utsidan till insidan av tylakoidens membran. Det uppkommer på så sätt en skillnad i vätejonskoncentration på ömse sidor om membranet, som, när den utjämnas, i sin tur driver syntesen av ATP (adenosintrifosfat) från ADP (adenosindifosfat) och fosfat (P). Den beskrivna processen är cyklisk.

Den vanligare och mer komplicerade formen av fotosyntes är icke-cyklisk. Här kommer ett av de energirika ämnen som bildas med ljusenergins hjälp att oxidera ett vätehållande ämne. Hos de gröna växterna är det vatten som oxideras, dvs befrias från väte, och då uppkommer syrgas. Bakterier utnyttjar ofta andra ämnen, som svavelväte och fettsyror, för samma ändamål. De upptagna väteatomerna splittras i en elektron och en vätejon. Elektronerna överförs till elektrontransportkedjan, medan vätejonerna pumpas till tylakoidens insida. Slutligen kommer elektroner och vätejoner att tillsammans med koenzymet NADP+ att bilda den vätehållande formen, NADPH.

Tillbaka


Copyright © 1999-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.